Model release

Model release - s tímto pojmem jste se pravděpodobně již při své praxi modelky setkaly. Co tento pojem znamená se můžeme podívat ve slovníčku pojmů v modelingu, cituji:

"Smlouva, která má zpravidla standardní formu, podepisuje ji klient a modelka. Upřesňuje činnost, pro niž je modelka angažována. Je to smlouva, kterou dává model souhlas s užitím fotografií, na kterých je zachycen/a (např. publikování v časopise nebo pro použití v reklamě)."

Na druhou stranu, tato smlouva nemusí vymezovat jen souhlas modelu s publikováním fotografií, ale pokud je vhodně napsána, vymezuje i jednotlivé konkrétní podmínky užití fotografií.

Pojďme se tedy podívat, jak to vypadá v praxi.

Proč tuto smlouvu potřebuje profesionální fotograf

Aby se mohly snímky se zobrazením modelu prodat, je potřeba jeho souhlas. Na tento právní aspekt je kladen poměrně velký důraz, a to především ve fotobankách. Obecně se dá říci, že bez smlouvy fotografovi fotobanka odmítne vystavit jeho snímky k prodeji. Fotograf by měl mít model release (zkráceně MR, hovorově "eMeRko") podepsán i v případě, že po něm tento dokument není vyžadován. Tato praxe přesunu zodpovědnosti na fotografa se uplatňuje především u fotografování na zakázku. To ale nevylučuje úplně možnost, že se jedna či druhá strana (fotograf/model) v průběhu času nedohodou, a to třeba na míře užití. Podepsaná smlouva tak jasně vymezuje, k jakému účelu budou fotografie použity.

Proč tuto smlouvu potřebuje amatérský fotograf

I v amatérském sektoru je velmi vhodné podepsat MR, i když se nepředpokládá nebo dokonce vylučuje komerční užití. Fotograf jako autor pořízených snímků se pravděpodobně bude chtít fotografiemi prezentovat minimálně na svých www stránkách či ve svém portfoliu. Podle platných zákonů je sice za smlouvu považován i ústní souhlas před svědky (např. vizážistka, stylista...), nicméně případné dokazování je na úrovni "slovo proti slovu" a soudit se kvůli tomu, že pan XY použil vaši fotografii na výstavu bez vašeho souhlasu je velmi obtížné a náročné na čas i prostředky. Z pohledu fotografa to může být i naopak, vy si fotografii vystavíte na svých stránkách modelky, fotografovi se to nebude líbit a na problém je zaděláno.

Proč tuto smlouvu potřebuje modelka

Stejně jako u výše uvedených důvodů, je to proto, abyste si s fotografem jako autorem díla jasně vymezili možnosti jeho užití. Nestane se tak třeba, že se vaše fotografie z ničeho nic objeví na obalu nějakého výrobku.

Formy MR (model release)

Ústní souhlas

Jak jsem již naznačil výše, z právního hlediska se v ČR považuje za smlouvu i ústní souhlas před svědky. To je však velmi tenký led, při případném dokazování co v ten okamžik opravdu řekl fotograf a co jste řekl/a vy. Navíc těžko budete například dokazovat, že jste s fotografováním nesouhlasil/a, když na fotografiích bude jasně vidět, že se vám pózování líbí a předvádíte se tam od hlavy k patě.

Obecná forma MR

Obecnou formou je malý předtištěný formulář či v podstatě jakýkoliv popsatelný kus papíru, kde budou uvedeny nacionále fotografa a modelu (jméno, příjmení, adresa) a text "model vyslovuje souhlas s užitím fotografií pro prezentaci fotografa, pana XY". Datum, místo, podpisy.

Specifikované MR (MR na konkrétní fotografování)

Tato forma smlouvy je výrazně obsáhlejší než předchozí forma, nezřídka je na několik stránek, ale upravuje všechny povolené a zakázané způsoby užití. Vyhotovuje se hlavně v případech, kdy se jedná o práci na zakázku nebo při tvorbě fotografií do databanky. Většinou bývá součástí i stanovení a výše odměny.

MR v zahraničí a MR pro speciální užití

Popsané formy model release jsou používány podle platných zákonů ČR (resp. EU), i když při použití v EU je vhodné i do obecné formy MR dopsat noticku že "všechny nároky modelu byly uspokojeny". V zahraničí, především pak v USA, je tvorba MR poměrně složitější. Tam pouhý ústní souhlas či obecné MR nestačí, a používá se tzv. "Upuštění od práv modelky", což je dlouhý dokument, na jehož závěru musí být kromě modelu a fotografa podepsán i svědek celého procesu který stvrzuje, že fotografování nebylo učiněno pod nátlakem, nedošlo při něm k sexuálnímu harašmentu a jako nedílná příloha musí být přiložena fotografie modelu s 2 čitelnými osobními doklady (říkáme tomu u nás ve studiu "ušovka", protože na fotografii je model a u každého ucha drží jeden doklad totožnosti).

TEXT MR

Samozřejmě není dogmatický, úpravy pro konkrétní užití jistě najdete sami. Pro rámcovou představu jak obecný MR může vypadat však tento text postačuje.


Smlouva mezi

fotografem, p. Miroslavem Novotným, nar. 1.1.1930, bytem Praha, Novákova 15

a

modelkou, sl. Miroslavou Novotnou, nar. 1.1.1980, bytem Praha, Nenovákova 15

-----------------------------

je dohodnuto, že veškerá práva pro jakékoliv využití a zveřejnění fotografií modelky, které vznikly dne ............. jsou převedena na fotografa, pana ...........

Fotograf smí vyprodukované fotografie publicisticky použít k ilustračním a reklamním účelům, bez jakéhokoli časového, místního a obsahového omezení v nezměněné podobě, osobn? nebo prostřednictvím třetí strany, která jedná s jeho souhlasem.

Modelka se ve prospěch fotografa zříká současně veškerých práv k využití všech na základ? této smlouvy vzniklých fotografií, včetně přetisku a předání dalším bez časového omezení.

Zaplacením domluveného honoráře ve výši ...... (...formou x kus? autorských kopií jmenovaných fotografií...) jsou veškeré nároky modelky uspokojeny. Modelka smí kopie jmenovaných fotografií použít výhradně pro vlastní privátní účely.

Udání jména modelky v souvislosti s publikací fotografií závisí na rozhodnutí fotografa. Ústní doplňky smlouvy neexistují. Veškeré změny smlouvy musí býti provedeny písemně.

datum

podpis modelka

podpis fotograf

Rychlé odkazy


ACDSee Pro Photo Manager 3.0 beta

Přepracovaná betaverze známého manažeru a editoru digitálních fotografi.

Fotografování lidí 1.díl

První díl seriálu o FOTOGRAFOVÁNÍ LIDÍ. Na webu se seriálem najdete vždy i ostatní díly.

Domácí Studio 1. díl

První díl seriálu DOMÁCÍ STUDIO. Na webu se seriálem najdete vždy i ostatní díly.

Formát RAW 1. díl

Pokud to s fotografováním myslíte vážně tak formát RAW je jedna z věcí bez které se opravdu neobejdete. Nakoukneme tedy pod pokličku toho velmi užívaného formátu a jeho vlastností. Na webu se seriálem najdete vždy i ostatní díly.

Cesta ke kvalitní fotografii 1. díl

První díl seriálu CESTA KE KVALITNÍ FOTOGRAFII. Na webu se seriálem najdete vždy i ostatní díly.